タイ語で英語レッスン 「ヌッチ先生の英語でAECを制すのページ-2」

ヌッチ先生の英語レッスン、2つ目のビデオです。

ビデオタイトルは、1つ目のビデオと同様、タイ語で、
เพจภาษาอังกฤษพิชิต AEC โดยครูนุช
phêet phaasǎa aŋkhrit phíchít AEC dooi khruu nut
です。

日本語では、
ヌッチ先生の英語でAECを制す
という意味になります。

このビデオのタイトルで一番目のタイ単語として使われているเพจ(phêet)は、英語のpageに該当します。日本語訳では、「(ホーム)ページ」といったところでしょうか。


タイ語は、サンスクリット語・パーリ語からの借用語が多く、続いて英語・クメール語・モン語・ミャンマー語・中国語・マレー語・日本語からの借用語が多数あります。このブログを読んでいる方のほとんどは英語の語彙力はある程度あるでしょうから、覚えやすい英語や日本語の借用語を優先して覚える事で語彙力を効率よく付ける事ができるでしょう。

ビデオの内容は英語での自己紹介のレッスンです。

สวัสดีค่ะ ทุกๆคน
sawàt dii khâ thúk thúk khon
Hi, everyone!
皆さん、こんにちは。

กลับมาพบกับนุชอีกแล้วนะคะ
klàp maa phóp kàp nút ìik lɛ́ɛw ná khá
We meet again.
また、会えましたね。

ในเพจภาษาอังกฤษพิชิต AEC
nai phêet phaasǎa aŋkrìt phíchít AEC
Website English conquers AEC.
ホームページ 英語はAECを制す

วันนี้จะมาให้ทุกคนฝึกแนะนำตัวเอง
wan níi cà maa hây thúk khon fɯ̀k nɛ́nam
Today, I will train all of you to introduce yourself.
今日は皆さんに自己紹介をしてもらいます。

หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า (เซลฟึ อิน โทร ดั้ก ชึ่น)
rɯ̌ɯ thîi phaa sǎa aŋkrìt rîak wâa (seen fɯ́ in thoo dâk chɯ̂n)
In English, we say (Self introduction)
英語では、(Self introduction)と言います。

ลองฟังคำแนะนำตัวของนุชดูนะคะ
lɔɔŋ faŋ kham nɛ́nam tua khɔ̌ɔŋ nút duu ná khá
Listen to my self introduction here.
私の自己紹介を聞いてください。

(มาย เนม อีส นุชนารถ ถาพันธ์)
(maai neem ìit nútchanaat thǎaphan)
(My name is Nutchanart Thapan)
(My name is Nutchanart Thapan)

(ยู แคน คอล มี นุช)
(yuu khɛɛn khɔɔn mii nút)
(You can call me Noot)
(You can call me Noot)

(อาย แอม ไทย)
(aai ɛɛm thai)
(I am Thai)
(I am Thai)

(อาย แอม อะ คัม ปา นี สึ เอ็ม พลอยยี่)
(aai ɛɛm a kham paa nii sɯ̀ em phlɔɔi yîi)
I am a company's employee.
I am a company's employee.

(อาย แฮฟ บีน เวิร์ก กิ้ง อิน แบ็ง ค็อก ฟอ อิเล็ฟเว่น เยีย สึ)
(aai hɛ̂ɛp biin week kîŋ in bɛŋ khɔ́k fɔɔ ìlépwêen yia sɯ̀)
(I have been working in Bangkok for 11 years)
(I have been working in Bangkok for 11 years)

(ว็อท ทึ อะเบ้า ยู)
(wɔ́t thɯ́ a bâo yuu)
(What about you?)
(What about you?)

เมื่อกี๊เป็นการพูดแบบช้าๆ
mɯ̂a kíi pen kaan phûut bɛ̀ɛp cháa cháa
That is the slow speaking
先ほどは、ゆっくり喋りました。

เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจเสียงได้ชัดเจน
phɯ̂a hâi thúk khon dâi khâo cai sǐːaŋ dâi chát ceen
to help everyone understand the sound.
皆さんが正確な発音を理解できるように。

ลองเพิ่มความเร็วเข้าไปค่ะ
lɔɔŋ phə̂əm khwaam reo khâo pay khâ
Let's try to speed up
話すスピードを上げましょう。

เพื่อที่ว่าการพูดของเราจะได้ดูเป็นสากลมากขึ้น
phɯ̂a thîi wâa kaan phûut khɔ̌ɔŋ rao cà dâi duu pen sǎakon mâak khɯ̂n
to make our speaking more international.
私達の話し方をさらに国際的にするために。

แล้วก็ดูเหมือนเจ้าของภาษามากขึ้น
lɛ́ɛo kɔ̂ɔ duu mɯ̌an câo khɔ̌ɔŋ phaasǎa mâak mâak khɯ̂n
And sound more like the native speaker.
さらに、私達の話し方をネイティブスピーカーの様にするために。

ลองฟังดูอีกครั้งคะ
lɔɔŋ faŋ duu ìik khráŋ khá
Let's hear it again.
まず、聞いてください。

(มาย เนม อีส นุชนารถ ถาพันธ์)
(maai neem ìit nútchanaat thǎaphan)
(My name is Nutchanart Thapan)
(My name is Nutchanart Thapan)

(ยู แคน คอล มี นุช)
(yuu khɛɛn khɔɔn mii nút)
(You can call me Noot)
(You can call me Noot)

(อาย แอม ไทย)
(aai ɛɛm thai)
(I am Thai)
(I am Thai)

(อาย แอม อะ คัม ปา นี สึ เอ็ม พลอยยี่)
(aai ɛɛm a kham paa nii sɯ̀ em phlɔɔi yîi)
I am a company's employee.
I am a company's employee.

(อาย แฮฟ บีน เวิร์ก กิ้ง อิน แบ็ง ค็อก ฟอ อิเล็ฟเว่น เยีย สึ)
(aai hɛ̂ɛp biin week kîŋ in bɛŋ khɔ́k fɔɔ ìlépwêen yia sɯ̀)
(I have been working in Bangkok for 11 years)
(I have been working in Bangkok for 11 years)

(ว็อท ทึ อะเบ้า ยู)
(wɔ́t thɯ́ a bâo yuu)
(What about you?)
(What about you?)

ทีนี้ทุกคนลองฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ
thii níi thúk khon lɔɔŋ faŋ ìik nɯ̀ŋ khráŋ ná khá
Everyone, let's hear it again.
皆さん、もう一度聞いてください。

แล้วก็ฝึกแนะนำตัวเองโดยใช้เนื้อหา
lɛ́ɛo kɔ̂ɔ fɯ̀k nɛ́nam tuaeeŋ dooi chái nɯ́a hǎa
Then, let's practise to introduce yourself from the content
そして、同じ文を使って、自己紹介の練習をしてください。

หรือตัวอย่าง ที่นุชทำให้ดูเมื่อกี๊
rɯ̌ɯ tua yàaŋ thîi nút tham hâi duu mɯ̂ːa kíi
or the example I just did
または、私が先ほど話した例文に

แล้วก็ใส่ข้อมูลของตัวเองลงไป
lɛ́ɛo kɔ̂ɔ sài khɔ̂ɔ muun khɔ̌ɔŋ tua eeŋ loŋ pai
With your own information.
あなたの情報を入れてください。

(มาย เนม อีส นุชนารถ ถาพันธ์)
(maai neem ìit nútchanaat thǎaphan)
(My name is Nutchanart Thapan)
(My name is Nutchanart Thapan)

(ยู แคน คอล มี นุช)
(yuu khɛɛn khɔɔn mii nút)
(You can call me Noot)
(You can call me Noot)

(อาย แอม ไทย)
(aai ɛɛm thai)
(I am Thai)
(I am Thai)

(อาย แอม อะ คัม ปา นี สึ เอ็ม พลอยยี่)
(aai ɛɛm a kham paa nii sɯ̀ em phlɔɔi yîi)
I am a company's employee.
I am a company's employee.

(อาย แฮฟ บีน เวิร์ก กิ้ง อิน แบ็ง ค็อก ฟอ อิเล็ฟเว่น เยีย สึ)
(aai hɛ̂ɛp biin week kîŋ in bɛŋ khɔ́k fɔɔ ìlépwêen yia sɯ̀)
(I have been working in Bangkok for 11 years)
(I have been working in Bangkok for 11 years)

(ว็อท ทึ อะเบ้า ยู)
(wɔ́t thɯ́ a bâo yuu)
(What about you?)
(What about you?)

(มาย เนม อีส นุชนารถ ถาพันธ์)
(maai neem ìit nútchanaat thǎaphan)
(My name is Nutchanart Thapan)
(My name is Nutchanart Thapan)

(ยู แคน คอล มี นุช)
(yuu khɛɛn khɔɔn mii nút)
(You can call me Noot)
(You can call me Noot)

(อาย แอม ไทย)
(aai ɛɛm thai)
(I am Thai)
(I am Thai)

(อาย แอม อะ คัม ปา นี สึ เอ็ม พลอยยี่)
(aai ɛɛm a kham paa nii sɯ̀ em phlɔɔi yîi)
I am a company's employee.
I am a company's employee.

(อาย แฮฟ บีน เวิร์ก กิ้ง อิน แบ็ง ค็อก ฟอ อิเล็ฟเว่น เยีย สึ)
(aai hɛ̂ɛp biin week kîŋ in bɛŋ khɔ́k fɔɔ ìlépwêen yia sɯ̀)
(I have been working in Bangkok for 11 years)
(I have been working in Bangkok for 11 years)

(ว็อท ทึ อะเบ้า ยู)
(wɔ́t thɯ́ a bâo yuu)
(What about you?)
(What about you?)

ฟังกันหลายรอบ
faŋ kan lǎai rɔ̂ɔp
After many times of listening,
何回も聞いた後は、

แล้วก็ขอให้ทุกคนฝึกๆ และฝึกด้วยนะคะ
lɛ́ɛo kɔ̂ɔ khɔ̌ɔ hâi thúk khon fɯ̀k fɯ̀k lɛ́ fɯ̀k dûːai ná khá
please, everyone, practise, practise abd practise.
皆さん、何回も繰り返し練習してください。

แล้วก็ขอให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษขึ้นทุกๆวัน
lɛ́ɛo kɔ̂ɔ khɔ̌ɔ hâi thúk khon kèŋ phaasǎa aŋkrìt khɯ̂n thúk thúk wan
I wish everyone be good at English day by day
そして、皆さんの英語が日に日に上達して

พร้อมรับกับ AEC
phrɔ́ɔm ráp kàp AEC
to be ready for AEC.
AECに備えられますように。

กลับมาพบกับนุชได้ในบทเรียนครั้งหน้า สำหรับวันนี้
klàp maa phóp kàp nút dâi nai bòt rian khráŋ nâa sǎm ràp wan níi
I will see you in the next lesson again
また、次のレッスンでお会いしましょう。

สวัสดีคะ
sawàt dii khá
Good bye.
さようなら。


<スポンサーリンク>


関連記事
タイ バンコクの地図
バンコクマップ
↑画像をクリックするとサラパオがブログで紹介したバンコクのレストラン、娯楽施設、市場の場所を示したグーグルマップが起動。

0 Comments

コメント